S

Subsidieregeling 2020

Subsidieregeling restauraties dorpsgezicht Kolhorn

Artikel 1 - Begripsbepalingen
Deze regeling verstaat onder:
a. Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen:
Elementen en objecten met een uitstraling van voor 1950, zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en die zich bevinden in en bijdragen aan het uiterlijk van het Rijksbeschermde Dorpsgezicht van Kolhorn (zie bijlage). Voorbeelden zijn (voor)deuren, glas in lood vensters, kozijnen, luiken, makelaars, windveren, waterborden, huizingdelen, buitenmuren, voegwerk, plinten, gevelstenen, dakbedekking, goten, schoorstenen, stoepen, hekwerken, siersmeedwerk, hang- en sluitwerk, bruggen, boten, schuren.
b. Monument:
Een als beschermd aangewezen pand door het Rijk of de Provincie Noord-Holland.
c.  Eigenaar:
1. De eigenaar.
2. Degene die het recht op erfpacht heeft.
3. De houder van het recht op opstal.
4. Een toekomstig eigenaar die in het bezit is van een voorlopig koopcontract.
d.  Normaal Onderhoud:
Werkzaamheden die erop gericht zijn om Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen (zoals bedoeld onder artikel 1.a) in stand te houden, op reguliere wijze te repareren of tegen verval te beschermen (bijvoorbeeld regulier schilderonderhoud).
e.  Restaureren/Restauratie:
Het opheffen van gebreken, het Normale Onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen, waaronder het vervangen of op substantiële wijze repareren hiervan, alsmede het toevoegen van Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen aan nieuwbouw of bestaande bouw, zodat een waardevolle toevoeging aan het Rijksbeschermde Dorpsgezicht wordt aangebracht.
f. Restauratiekosten:
De directe kosten van het Restaureren, zoals materiaalkosten en kosten voor het vervaardigen en plaatsen van elementen. 
g. Kosten van Voorzieningen:
De indirecte kosten die samenhangen met de Restauratie, zoals bijvoorbeeld kosten van architect en legeskosten.
h. Subsidieplafond:
Eenmaal per kalenderjaar, in de jaarvergadering, door het bestuur vast te stellen bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd aan subsidies zoals bedoeld in deze regeling.

Artikel 2 – De subsidie
Het bestuur verleent de Eigenaar een subsidie met betrekking tot de Restauratiekosten en/of Kosten van Voorzieningen ter zake Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen, als aan alle voorwaarden zoals genoemd in deze Regeling is voldaan.
Het voorafgaande geldt niet voor Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen die deel uitmaken van een Monument.
Voor Normaal Onderhoud wordt geen subsidie verleend.

Artikel 3 – Het subsidiebedrag
De in artikel 2 genoemde subsidie bedraagt één derde deel van de Restauratiekosten en/of Kosten van Voorzieningen (beide inclusief btw) met een maximum van € 5000.
Aan een Eigenaar wordt in een periode van tien jaar maximaal € 5000 subsidie toegekend.
Indien te vroeg met een Restauratie wordt begonnen (zie het gestelde in Artikel 4 lid c), bedraagt de subsidie maximaal een kwart van de Restauratiekosten en/of Kosten van Voorzieningen (beide inclusief btw) met een maximum van € 3750. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 4 – De aanvraag en de toekenning van de subsidie
a. De aanvraag voor subsidie moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en moet de volgende gegevens bevatten:
1. Een begroting van de Restauratiekosten en/of Kosten van Voorzieningen.
2.  Tekeningen of afbeeldingen, waarop de bestaande toestand en de nieuwe toestand zijn aangegeven.
3.  Uitvoeringsdetails, bijvoorbeeld een bestek en voorwaarden.
4.  Een opgave van het bedrijf (en/of de persoon) dat de Restauratie zal uitvoeren. Het Restaureren moeten worden uitgevoerd door een ter zake bekwaam bedrijf en/of persoon.
b.  Het bestuur beslist binnen 12 weken na ontvangst van de complete aanvraag, zoals bedoeld in artikel 4.a. Het bestuur beslist met inachtneming van het gestelde in de artikelen 2, 3 en de redelijkheid van de opgevoerde kosten.
c.  Met het Restaureren mag geen begin worden gemaakt voordat op de aanvraag een beslissing (als bedoeld in artikel 4.b) is genomen, tenzij het bestuur anders beslist.
d. De toekenning van subsidie gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanvraag.
e. Als de aanvraag wordt afgewezen en daarop wordt aangepast, is er sprake van een nieuwe aanvraag.
f. Indien met een aanvraag voor subsidie het Subsidieplafond wordt overschreden, zal slechts subsidie worden toegekend voor het nog beschikbare deel van het Subsidieplafond.

Artikel 5 – Verplichtingen Eigenaar ten aanzien van subsidie
De subsidie wordt slechts betaald indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De kosten moeten worden aangetoond door een factuur en daarbij behorend betalingsbewijs.
b.  De werkzaamheden moeten volgens de goedgekeurde aanvraag (als bedoeld in artikel 4.a) worden uitgevoerd, tenzij het bestuur toestemming heeft gegeven een wijziging door te voeren.
c. Indien voor de werkzaamheden vanuit de overheid een vergunning is vereist, dient deze vergunning te zijn verstrekt alvorens een subsidie kan worden verleend.
d. Binnen twee jaar na toekenning van de subsidie dient de Restauratie voltooid en gereed gemeld te zijn, tenzij het bestuur anders beslist.
e.  De Eigenaar verplicht zich met betrekking tot het Restaureren te allen tijde aan het bestuur:
1. Toegang te verlenen tot de restauratiewerkzaamheden.
2. Inzage te verlenen in de op de werkzaamheden betrekking hebbende gegevens en deze te (laten) controleren.
f. De Restauratie waarvoor onder deze regeling subsidie is betaald, dient voor een periode van ten minste tien jaar zichtbaar te worden gehandhaafd.

Artikel 6 - Subsidiebetaling
a. De subsidie wordt betaald binnen vier weken nadat de Restauratie is voltooid en goedgekeurd door het bestuur en nadat de bijbehorende facturen en betalingsbewijzen (als bedoeld in artikel 5.b) zijn ingediend.
b. Indien uit de facturen en betalingsbewijzen blijkt dat de kosten van de Restauratie hoger zijn dan in de aanvraag is genoemd, dan wordt de toegekende subsidie niet verhoogd. Voor de overschrijding kan desgewenst een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 7 - Terugvorderen subsidie
Het bestuur heeft onder andere het recht de betaalde subsidie terug te vorderen als blijkt dat deze is toegekend op basis van onjuiste of onvolledige gegevens of als blijkt dat in strijd is gehandeld met deze regeling. 

Artikel 8 - Niet-geregelde gevallen en afwijkingen
a. Het bestuur kan de regeling in bijzondere gevallen ook toepassen op Cultuurhistorisch Waardevolle Elementen die zich buiten het Rijksbeschermd Dorpsgezicht bevinden.
b. Het bestuur kan de regeling ook toepassen op een Monument als de Eigenaar aantoont dat de bestaande (belasting)faciliteiten hem onvoldoende voordeel opleveren.
c.  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet kan het bestuur een passende voorziening treffen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Oud Kolhorn d.d. 23 juni 2020.

Het Rijksbeschermde Dorpsgezicht is vastgesteld door de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Niedorp op 3 augustus 1995.

Door op onderstaand plaatje te klikken verschijnen twee kaartjes. De zwarte lijn in het gekleurde kaartje geeft de grenzen van het Rijksbeschermd dorpsgezicht van Kolhorn aan. (bron Wikipedia). Het zwart/wit kaartje hoort bij het gemeentelijke besluit in 1995.